خانه اخبار استانی ۷۰ مورد حیوان گزیدگی در دیلم ثبت شد