خانه اخبار مهم 1700 کلاس تخریبی، مهمترین چالش آموزش و پرورش بوشهر