خانه اخبار استانی 5 هزار بیمار فشار خونی در بوشهر شناسایی شد