خانه اخبار استانی آبفا: ۹۸ درصد روستاهای استان از آب پایدار برخوردارند