خانه اخبار ویژه آمریکا قهرمان کشتی جهان شد؛ ایران دوم