خانه اخبار استانی اجرای طرح الگوی کشت در ۴ شهرستان استان