خانه اخبار استانی اجرای ۲۰۰ طرح جهاد آبرسانی در استان