خانه اخبار استانی بازدید معاون وزیر ارمنستان از قرنطینه دام بوشهر