خانه اخبار استانی برگزیدگان سوگواره تعزیه بوشهر معرفی شدند