خانه اخبار ویژه تصاویر/ اعتصاب بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا را فلج کرد