خانه اخبار ویژه تصویر/ طول عمر این جانور، تنها یک ساعت است