خانه اخبار ویژه تصویر/ نماز خواندن رئیسی در هواپیما در مسیر نیویورک