خانه اخبار استانی حفر ۴ حلقه چاه برای افزایش پایداری آب در سه شهرستان جنوبی