خانه اخبار استانی رطوبت هوا در چهار شهر استان به ۱۰۰ درصد رسید