خانه اخبار استانی ضرورت راه اندازی شیمی درمانی سرپایی در بیمارستان جم