خانه اخبار ویژه عکس/ حمله وحشیانه با چاقو به تکنسین اورژانس ۱۱۵