خانه اخبار ویژه عکس/ گریه سوزناک نادر سلیمانی در مراسم آرش میراحمدی