خانه اخبار ویژه ما از تجارت با ایران به دلیل ترس از آمریکا خودداری می‌کنیم