خانه اخبار استانی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقویت می‌شود