خانه اخبار استانی ۳ فوتی و ۲ مصدوم در تصادف جاده جم به فیروزآباد