خانه اخبار استانی آبفا بوشهر: اجرای ۱۳۵ طرح برای گذر از اوج مصرف آب در تابستان