خانه اخبار استانی آبفا: ۱۵۳ روستای بوشهر از تنش کم آبی خارج می شود