خانه اخبار ویژه آتش تقی پور: ترجیح می‌دهم گدایی کنم تا بازیگری!