خانه اخبار ویژه آتش کینه مرد افغانستانی جان سه نفر را گرفت