خانه اخبار ویژه آخرین جزئیات از وضعیت کارگردان مشهور بعد از سکته قلبی