خانه اخبار ویژه آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده رپ