خانه اخبار ویژه آخرین وضعیت ۳ بسکتبالیست که بر اثر حادثه به کما رفتند