خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: پای کار دکتر پزشکیان ایستاده ایم، محکم و بدون تردید