خانه اخبار ویژه پلیس: آزادی تعدادی از دستگیرشدگان تجمعات غیرقانونی زاهدان