خانه اخبار استانی آزادی ۱۲۳ نفر از زندانیان بوشهر با کمک پتروشیمی‌ها