خانه اخبار ویژه آزمون، جانشین لوکاکو در خط حمله رُم؟