خانه اخبار استانی آشغالگیر مکانیکی فاضلاب جنوب بوشهر راه اندازی شد