خانه اخبار استانی آش گوشت بوشهری؛ یک غذای کامل و مقوی برای افطار