خانه اخبار استانی معاون استاندار: آغاز مراسم ازدواج آسان در بوشهر از آذرماه