خانه اخبار استانی آغاز واکسیناسیون ۲۰۰۰کودک زیر ۷ سال در بوشهر