خانه اخبار ویژه آقای صداوسیما! چرا موبایل این کاندیدا را در مناظره گرفتید؟