خانه اخبار ویژه آماری هولناک؛ «۸۹ درصد فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند»