خانه اخبار ویژه آمار فوت در اثر برخورد با قطار اعلام شد