خانه اخبار ویژه آمریکا: ایران از زمان‌بندی دقیق حمله حماس و وسعت آن آگاه نبوده است