خانه اخبار ویژه آمریکا: تسلط اسرائیل بر گذرگاه رفح، عبور از خط قرمز نیست