خانه اخبار ویژه آمریکا: در حال مذاکره مستقیم با ایران درباره برجام نیستیم