خانه اخبار ویژه آمریکا: شناورهای ایرانی به بالگرد آمریکایی در خلیج فارس لیزر شلیک کردند