خانه اخبار ویژه آمریکا: نشانه‌ای از قصد ایران برای گسترش جنگ در خاورمیانه وجود ندارد