خانه اخبار ویژه آیا می‌دانید بدون دسته چک می‌شود چک صادر کرد؟