خانه اخبار ویژه آیت الله جوادی آملی: ملت اگر بخواهد بایستد باید جیب و کیفش پر باشد