خانه اخبار استانی اجرای طرح کمربند سبز در روستای «تل تل» گناوه