خانه اخبار استانی اجرای ۲۲ کیلومتر نیوجرسی در جاده های بوشهر