خانه اخبار استانی اجرای ۲۷۰ کیلومتر روکش حفاظتی در جاده‌های بوشهر