خانه اخبار ویژه احساس گُرگرفتگی نشانه اولیه این بیماری است