خانه اخبار ویژه احمد خاتمی: به کوری چشم دشمن ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند